Provozní řád tělocvičny v Dolanech u Jaroměře

 1. Před prvním zahájením jakékoliv činnosti v tělocvičně v daném smluvním období musí být všichni cvičenci seznámeni svým vedoucím (žáci ZŠ Dolany svým vyučujícím) s tímto Provozním řádem tělocvičny. Vyučující ZŠ tuto skutečnost zapíší do třídní knihy.
 2. Nezletilým je vstup do tělocvičny povolen pouze v doprovodu dospělého cvičitele nebo vedoucího, který zodpovídá za kázeň, pořádek a bezpečnost cvičenců. Vedoucí každé skupiny cvičenců musí být uveden v nájemní smlouvě. 
 3. Do příchodu vyučujícího se žáci zdržují pouze v určených šatnách, převléknou se do cvičebního úboru. Do tělocvičny vstupují všichni cvičenci jen v čisté sálové obuvi
  se světlou podrážkou.
 4. Po celou dobu činnosti v prostorách tělocvičny, umýváren i WC se cvičenci chovají ukázněně, dbají na bezpečnost svou i ostatních sportovců, neničí zařízení objektu.
 5. Jakákoliv sportovní činnost je povolena pouze v tělocvičnách (zákaz házení míčů po chodbách).
 6. Do tělocvičny mají cvičenci povolen přístup pouze na pokyn vedoucího (cvičitele), nesmí bez jeho souhlasu vstupovat do nářaďoven, manipulovat s nářadím, cvičit na jakémkoliv nářadí či používat sportovní náčiní.
 7. Po skončení cvičení vedoucí zajistí úklid nářadí na stanovená místa, počká na odchod cvičenců a uzamkne celý objekt, pokud hned po jeho skupině nejde cvičit další skupina.
 8. Každou vzniklou škodu hlásí vedoucí cvičení neprodleně správci tělocvičny nebo provozovateli areálu, tedy TJ Dolany.
 9. Zvýšenou čistotu je třeba dodržovat na hygienických zařízeních.
 10. Platí přísný zákaz manipulovat s regulačními a ovládacími prvky (vytápění, ovládání světel, větrání tělocvičny…) bez vědomí vedoucího cvičení. Vedoucí cvičitel smí manipulovat s ovladačem topení jen po proškolení správcem tělocvičny. Pokud po skupině už nikdo cvičit nejde, vedoucí skupiny topení vypne.
 11. Ve všech prostorách tělocvičny je zakázáno kouření, donášení jídla a pití.
 12. Bez povolení vyučujícího nesmí žák ZŠ Dolany opustit cvičební prostor tělocvičny.
 13. V tělocvičně je povoleno hrát kopanou pouze s míčem na sálovou nebo halovou kopanou.
 14. Je přísně zakázáno věšení se na obroučky basketbalových košů!
 15. Každé i drobné zranění je povinen žák oznámit okamžitě vyučujícímu (vedoucímu cvičení), který se postará o neprodlené ošetření zraněného.
 16. Všechny cvičící složky se musí bezpodmínečně řídit stanoveným rozvrhem hodin.
 17. V případě nedodržování řádu tělocvičny budou cvičící složky z tělocvičny vykázány.
 18. Výše uvedené zásady se vztahují na žáky a cvičence při sportovních akcích i v mimoškolní době. Cvičení v mimoškolní době lze provádět pouze pod vedením dospělých vedoucích určených nájemní smlouvou.
 19. Vedoucí jednotlivých cvičení uvedení na nájemní smlouvě přiblíží svým cvičencům bezpečnostní zásady, ručí za jejich bezpečnost. Vedoucí mají i hmotnou odpovědnost.
 20. Po celou dobu aktivity bude vedoucím cvičení zajištěno uzamčení hlavního vstupu do objektu.
 21. Florbalové branky se sítěmi smějí být použity jen při hraní florbalu!
 22. Zákaz úschovy kol v celém objektu tělocvičny.
 23. Na dodržování tohoto Provozního řádu dbá správce tělocvičny!

Nájemce potvrzuje podpisem příslušné nájemní smlouvy převzetí tohoto Provozního řádu tělocvičny, zodpovídá za jeho plnění.

Tento Provozní řád tělocvičny byl jednomyslně schválen výborem TJ Dolany na výborové schůzi dne 18.12.2006.

 

Za Tělovýchovnou jednotu Dolany

Mgr. Petr Záliš, předseda